Sprawozdania

2014:
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie merytoryczne

sprawozdanie finansowe za lata 2011-2014
sprawozdanie merytoryczne za lata 2011-2014

2013:
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie merytoryczne

2012:

Od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. na rzecz RTOZ zebrano kwotę – 46.977,98

Pozostało z 2011 r. – 5.896,12 / kasa – 419,53 oraz konto bankowe – 5.476,59/

Razem – 52.874,10

W rozbiciu przedstawia się to następująco :

 • składki członkowskie – 60,00
 • darowizny – 25.184,22
 • zbiórki pieniężne – 796,48
 • 1 % na OPP – 15.651
 • dotacja z Urzędu Miasta / konkurs ofert / – 5.000
 • nawiązki sądowe – 286,28

Razem – 46.977,98 plus z 2011 r. – 5.896,12 = 52.874,10

Na statutową działalność RTOZ wydano kwotę – 49.857,54
Pozostało – 3.016,56 / w kasie – 23,11 oraz na koncie bankowym – 2.993,45

W tym na :

 • usługi weterynaryjne / leczenie kotów i psów, sterylizacje, kastracje, zabiegi operacyjne, szczepienia, badania laboratoryjne krwi , rtg, odrobaczenia, odpchlenia / – 15.007,34
 •  zakup karmy dla bezdomnych kotów przebywających w przytulisku pod nazwą KAN, zakup karmy dla bezdomnych kotów, którymi opiekują się karmicielki oraz zakup karmy dla psów będących pod opieką RTOZ – 32.421,79
 •  zakup leków i środków medycznych / strzykawki, igły, płyny do kroplówek / - 2.380,23
 •  inne / blankiety czekowe, księga handlowa, ksero / – 78,18

Pozostało – 3.016,56

Faktury, rachunki wraz z opisami są dostępne w dokumentacji księgowej.

Karma i żwirek przeznaczone są na utrzymanie kilkudziesięciu bezdomnych kotów, którymi opiekuje się RTOZ w utworzonym 27 września 2008r. przytulisku pod nazwą KOCIA ARKA NOEGO, w domach tymczasowych u karmicielek kotów oraz na działkach i piwnicach blokowych.

Zakupiona karma dla psów jest przeznaczona dla psów zabranych z interwencji oraz bezdomnych, którymi do chwili adopcji zajmuje się RTOZ.

Szczegółowa działalność RTOZ w okresie 1.01.2012 – 31.12.2012 przedstawia się następująco:

 • na dzień dzień 31.12.2012 roku Towarzystwo liczyło 28 członków /1 członkini nie żyje/
 • w okresie  01.01.2012 do 31.12.2012r. odbyło się 10 spotkań Zarządu / w tym 1 Walne Zebranie Członków za 2011 rok /Z powodu braku kworum 3 zebrania Zarządu nie były prawomocne/.
 • Na zebraniach Zarządu w 2012r. oraz Walnym Zebraniu Członków za 2012r. podjęto 6 uchwał. Są to:
   • 2 uchwały na Walnym Zebraniu Członków RTOnZ w dniu 23 marca 2012r. za 2011r. dotyczących przyjęcia sprawozdań / finansowego i merytorycznego /.
   • 1 uchwała dotycząca udzielenia absolutorium Zarządowi.
   • - 1 uchwała dotycząca przyjęcia zmiany art. 4a statutu Towarzystwa z uwagi na formalne wymogi zawarte w znowelizowanej ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tekst jednolity z dnia 27.10.2010 / Dz. U. Nr 234 poz. 1536.
   • 1 uchwała dotycząca podjęcia się sterylizacji bezdomnych kotów z terenu m. Radomska w ramach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w 2012 r.
   •  1 uchwała dotycząca podjęcia się sterylizacji bezdomnych kotów i zakupu

    karmy dla tzw. karmicielek za dotację z Urzędu Miasta.

 • Opracowanie i dostarczenie pism do różnych instytucji:
   • sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego pt. Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów z terenu m. Radomska,
   • 2 pisma do Pani Prezydent Anny Milczanowskiej o odebranie źle traktowanych psów przez właścicieli na podstawie ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r.
   • zaopiniowanie programu zapobiegania bezdomności zwierząt w 3 gminach tj. Przedborzu, Kobielach Wielkich i Ładzicach,
   • pisma i dokumenty do KRS ,
   • dokumenty / sprawozdania / do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej /,
   •  GUS,
   • rozliczenie z pierwszej części umowy z Urzędem Miasta na sterylizacje i zakup karmy,
   • pismo do KRS,
   • pismo do Banku Spółdzielczego,
   • zgłoszenie propozycji zadania priorytetowego pt. sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów z terenu m. Radomska,
   • Esbank – Bank Spółdzielczy – prośba o pomoc finansową,
   • PSS Zorza w Radomsku – prośba o zbiórkę karmy w sklepach Zorzy,
   • rozliczenie z drugiej części umowy z Urzędem Miasta na sterylizacje i zakup karmy.
 • Na adres RTOnZ wpłynęły następujące pisma:
   • 5 pism o zaopiniowanie programu zapobiegania bezdomności zwierząt w gminach i Radomsku / Ładzice , Przedbórz, Kobiele Wielkie, Gmina Radomsko, Urząd Miasta Radomska /,
   • decyzja prez. Anny Milczanowskiej o odebraniu 2 psów i umieszczeniu ich w schronisku,
   • wezwanie do Sądu Rej. w Radomsku jako świadka w sprawie znęcania się nad psem i innymi zwierzętami gospodarskimi,
   • postanowienie o umorzeniu dochodzenia przez KPP w Głubczycach w sprawie porzucenia kota przez osobę, która go adoptowała,
   • projekt do zaopiniowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Gidle,
   • prośba z Urzędu Miasta o przedstawienie oferty cenowej na usługę sterylizacji, kastracji i zakup karmy,
   • umowa pomiędzy Miastem Radomsko a RTOZ o wykonaniu sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów i zakupie karmy,
   • postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o czasowym odebraniu zwierząt domowych przez Urząd Gminy Radomsko,
   • pismo z Urzędu Statystycznego w Krakowie,
   • umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „ Przeciwdziałanie bezdomności psów i kotów” pomiędzy Urzędem Miasta a RTOZ,
   • decyzja Wójta gminy Radomsko o czasowym odebraniu psów właścicielowi,
   • zgłoszenie propozycji zadania priorytetowego
   • protokół kontroli weterynaryjnej Kociej Arki Noego.
 • Reagowanie na zgłaszane do Towarzystwa prośby o interwencje w sprawie źle traktowanych zwierząt przez ich właścicieli
   • Otrzymaliśmy 282 zgłoszenia telefoniczne i zapytania
   • Osobistych interwencji od zgłaszających – 54
   • W związku ze zgłoszeniami odbyliśmy ponad 400 rozmów telefonicznych zarówno z osobami zgłaszającymi interwencje jak i pracownikami Urzędu Miasta, Urzędów Gmin, Straży Miejskiej , Policji, Wydziału Ochrony Środowiska w UM, lekarzami weterynarii.
   • Osobiście  uczestniczyłyśmy w 372 interwencjach i związanymi z tym wizytami u lekarzy weterynarii. Zgłoszono interwencje na terenie m. Radomska , Suchej Wsi, Stobiecka Szlacheckiego , Stobiecka Miejskiego, Kletni, Woźnik, Strzałkowa, Gomunic, Chrzanowic, Kietlina, Radziechowic, Ładzic, Kamińska, Szczepocic.
 • w 2012 r. RTOnz pokryło koszty:
   • leczenia – 256 kotów i 21 psów
   • sterylizacji – 124 kotek i 7 suk
   • kastracji – 47 kotów
   • odrobaczenia – 287 kotów i 32 psów
   • odpchlenia – 287 kotów i 32 psów
   • zabiegów operacyjnych – 10 kotów i 2 psów
   • USG – 4 kotów
   • RTG – 9 kotów
   • badań laboratoryjnych krwi – 27 kotów i 2 psów
   • testów – 37 kotów
   • szczepień p/ko chorobom wirusowym – 171 kotów i 3 psów
   • leczenia rannego gołębia
   • leczenia rannego gawrona
   • leczenia rannego jeża
   • leczenia rannego zająca
 • Oddaliśmy do adopcji:
  • 119 bezdomnych kotów
  • 11 bezdomnych psów

Razem – 130 zwierząt

 • Zakupioną oraz pochodzącą ze zbiórek karmę przekazaliśmy opiekunom bezdomnych zwierząt oraz przeznaczyliśmy na utrzymanie kilkudziesięciu kotów i psów, które są pod opieką RTOnZ
 • Koszty rozmów telefonicznych oraz paliwa / wyjazdy na interwencje / zostały pokryte z prywatnych środków prezes i wiceprezes RTOnZ
 • Koszty ogrzewania , energii elektrycznej , wywozu śmieci w prowadzonym przez nas przytulisku dla bezdomnych kotów pod nazwą Kocia Arka Noego są pokrywane w większości z prywatnych środków finansowych prezes RTOnZ i wiceprezes A. Wilkowskiej – 370,00zł miesięcznie.
 • Zakup  artykułów biurowych, środków czystości itp. na koszt prezes i 2 członkiń RTOnZ.
 • Ilość leczonych bezdomnych zwierząt i oddanych do adopcji to ogromna zasługa ludzi działających na internetowym forum Miau.

 

 

****************************************************************************************

2011: 

Od 01.01.2011 do 31.12.2011 na rzecz RTOZ zebrano kwotę – 41.609,92 zł

Pozostało z 2010r. – 2.649,72 zł
[ kasa I – 2.261,01 zł; kasa II – z dotacji Urzędu Miasta z 2009r - 259,41 zł oraz konto bankowe - 129,30 zł ]

Razem – 44.259,64 zł

W rozbiciu przedstawia się to następująco:

 • składki członkowskie – 50,00 zł
 • darowizny – 23.770,86 zł
 • zbiórki pieniężne – 623,16 zł
 • 1 % na OPP – 17.165,90 zł

Razem – 41.609,92 zł plus 2.649,72 zł = 44.259,64 zł

Na statutową działalność RTOZ wydano kwotę – 38.363,52 zł
Pozostało – 5.896,12 zł / w kasie – 419,53 zł , konto bankowe – 5.476,59 zł /

W tym na :

 • usługi weterynaryjne / leczenie kotów i psów , sterylizacje , kastracje , zabiegi operacyjne, szczepienia, badania laboratoryjne krwi, rtg, odrobaczenia, odpchlenia – 24.620,43 zł
 • zakup karmy dla bezdomnych kotów przebywających w Kociej Arce Noego, zakup karmy dla bezdomnych kotów , którymi opiekują się karmicielki oraz zakup karmy dla bezdomnych psów będących pod opieką RTOZ – 13.046,47zł
 • zakup leków – 371,30zł
 • inne (siatka do łapania kotów, toner do drukarki, materiały do zamontowania drzwi wejściowych w
  mieszkaniu wynajętym na przytulisko dla kotów pod nazwą Kocia Arka Noego) – 325,32 zł

Pozostało – 5.896,12 zł

Wszystkie wydatki udokumentowane są rachunkami i fakturami.

Szczegółowa działalność RTOZ w okresie 1.01.2011 – 31.12.2011 przedstawia się następująco:

 • Na dzień 31.12.2011 r. Towarzystwo liczyło 29 członków (1 członkini zmarła)
 • W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 odbyło się 10 spotkań zarządu (w tym jedno Walne Zebranie Członków za 2010 r.) Z powodu braku kworum 3 zebrania zarządu nie były prawomocne.
 • Na zebraniach zarządu w 2011 r. oraz Walnym Zebraniu Członków za 2010 podjęto 14 uchwał . Są to:
  - uchwała dotycząca zmian w statucie Towarzystwa.
  - 8 uchwał z Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego RTOZ za 2010r.
  - uchwała dotycząca zgody na zakup kontenerów z przeznaczeniem ich na kociarnię.
  - uchwała w sprawie zmiany strony internetowej Towarzystwa.
  - uchwała dotycząca oddania sprawy do prokuratury w Głubczycach w sprawie
  porzucenia adoptowanej od Towarzystwa kotki.
  - uchwała dotycząca podjęcia się wykonania zadania priorytetowego do rocznego
  programu współpracy pt. Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów z terenu m.
  Radomska – współfinansowany przez Urząd Miasta.
  - uchwała w sprawie zgody na wynajęcie lokalu z przeznaczeniem go na
  przytulisko dla bezdomnych kotów pod nazwą Kocia Arka Noego.
 • Opracowanie i dostarczenie pism do różnych instytucji:
  5 pism do prezydent miasta Anny Milczanowskiej o podjęcie działań
  wynikających z art. 4 pkt 11 oraz art. 7 pkt. 1 i 2 – ustawa z dnia 21 sierpnia
  1997 r. o ochronie zwierząt / odebranie psów i umieszczenie w schronisku /.
  - podziękowanie do dyrekcji szkoły za zorganizowanie zbiórki pieniężnej na rzecz
  RTOZ.
  - pismo na policję w Głubczycach w sprawie ustalenia adresu gdzie przebywa
  adoptowana od nas kotka.
  - oferta realizacji zadania publicznego pt. Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów
  z terenu m. Radomska.
  - złożenie dokumentów do Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i
  Polityki Społecznej.
  - dokumenty z Walnego Zebrania Członków do Sądu Gospodarczego – XX
  Wydział KRS.
  - dokumenty do Sądu Rejonowego w Łodzi – XX Wydział KRS – dotyczące
  zmian w statucie RTOZ.
  pismo do Starostwa Powiatowego w Radomsku w sprawie zakupu kontenerów
  z przeznaczeniem na kociarnię.
  - pismo do Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
  z prośbą o pomoc w utworzeniu nowej strony internetowej RTOZ.
  - pismo do Sądu Rejonowego w Radomsku – VI Wydział Karny – dotyczące
  sposobu realizacji opieki nad zwierzętami osoby skazanej.
  - 3 pisma do Prokuratury Rejonowej w Głubczycach w sprawie ustalenia adresu
  osoby , która adoptowała od Towarzystwa kotkę.
  - do Komendy Policji w Radomsku – prośba o odpis notatki ze wspólnej
  interwencji.
  - zażalenie na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Głubczycach.
  - do Urzędu Gminy w Dobryszycach w sprawie opieki nad rannym psem na ich
  terenie.
  - pismo do Urzędu Miasta w sprawie zgłoszenia propozycji zadania priorytetowego
  pt. Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów z terenu m. Radomska.
  - do Komendy Policji w Pajęcznie w sprawie sprawdzenia warunków pseudo
  hodowli labradorów we wsi Wiewiec
  - do Prokuratury Rejonowej w Radomsku o wszczęcie postępowania
  przygotowawczego w sprawie zagłodzenia psa we wsi Woźniki.
  - pismo do Prokuratury Rejonowej w Radomsku w sprawie znęcania się nad
  zwierzętami poprzez głodzenie i doprowadzenie tym do śmierci przez
  mieszkańca wsi Kletnia.
 • Na adres RTOZ wpłynęły następujące pisma :
  - 4 pisma – odpowiedzi z Urzędu Miasta w sprawie podjęcia decyzji o odebraniu
  zwierząt od właścicieli i umieszczeniu ich w schronisku
  - odmowna odpowiedź Z Urzędu Miasta w sprawie przydzielenia RTOZ lokalu na
  prowadzenie kociarni.
  - odpowiedź z Urzędu Miasta o umorzeniu postępowania w sprawie głodzonego psa
  rasy rottweiler i odebraniu go od właściciela.
  - odpowiedź z Komendy Policji w Głubczycach na nasze pismo dotyczące ustalenia
  adresu osoby adoptującej od towarzystwa kotkę.
  - z Sądu Gospodarczego w Łodzi – XX Wydział KRS .
  - aneks do umowy rachunku rozliczeniowego w Banku Spółdzielczym.
  - przekazanie z Policji w Radomsku pisma – skargi jakie otrzymali od sąsiadki na
  osobę posiadającą koty.
  - z Sądu Rejonowego w Radomsku z prośbą o udzielenie informacji o sposobie
  Realizacji opieki nad pozostawionymi zwierzętami gospodarskimi przez
  właściciela przebywającego w areszcie.
  - 3 notatki służbowe ze Straży Miejskiej w Radomsku z interwencji dotyczących
  zwierząt trzymanych w złych warunkach.
  - z Urzędu Miasta w Przedborzu dotyczące obciążenia nas opieką nad zwierzętami
  gospodarskimi, których właściciel jest w areszcie.
  - z Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego w sprawie
  Współpracy.
  - z Urzędu Statystycznego w Krakowie dotyczące sprawozdania z działalności
  stowarzyszenia.
  - z Posterunku Policji w Lgocie Wielkiej – odpowiedź dotycząca wspólnej
  interwencji.
 • Reagowanie na zgłaszane do Towarzystwa prośby o interwencje w sprawie źle
  traktowanych zwierząt przez ich właścicieli:Otrzymaliśmy 244 zgłoszenia telefoniczne i zapytania .Osobistych interwencji od zgłaszających – 59W związku ze zgłoszeniami odbyliśmy 407 rozmów telefonicznych zarówno z osobami zgłaszającymi interwencje jak i pracownikami Urzędu Miasta , Urzędów Gmin, Straży Miejskiej , Policji, Wydziału Ochrony Środowiska , Powiatową Weterynarią oraz lekarzami weterynarii.Osobiście uczestniczyliśmy ogólnie w 563 interwencjach i związanymi z tym wizytami w gabinetach weterynaryjnych na terenie m. Radomska , Suchej Wsi , Kletni, Kamieńska , Gomunic, Strzałkowa, Bartodziej, Wiewiórowa, Woźnik, Mosty, Silniczka , Żytno, Dąbrówka, Wola Malowana,
 • W 2011 r. RTOZ pokryło koszty:
  - leczenia – 254 kotów i 18 psów
  - sterylizacji – 96 kotek i 4 suk
  - kastracji – 31 kotów,
  - odrobaczenia – 249 kotów i 41 psów
  - odpchlenia – 249 kotów i 41 psów
  - zabiegów operacyjnych – 11 kotów i 1 suki
  - USG – 1 kota
  - RTG – 1 kota i 1 psa
  - badań laboratoryjnych krwi – 17 kotów i 4 psów
  - testów na choroby wirusowe – 25 kotów,
  - szczepienia p/ko chorobom wirusowym – 110 kotów i 5 psów
  - szczepienia p/ko wściekliźnie – 5 psów,
  - szczepienia p/ko grzybicy – 24 kotów.
 • Oddaliśmy do adopcji :
  - 89 bezdomnych kotów,
  - 17 bezdomnych lub odebranych z interwencji psów
  RAZEM: – 106 ZWIERZĄT
 • Zakupioną karmę oraz pochodzącą ze zbiórek przekazywaliśmy jak co roku
  opiekunom bezdomnych zwierząt oraz przeznaczyliśmy na utrzymanie
  kilkudziesięciu kotów i kilku psów, które przebywały od stycznia do marca 2011
  oraz w grudniu 2011 r. w kociarni pod nazwą Kocia Arka Noego
 • Koszty rozmów telefonicznych oraz wyjazdów na interwencje zostały pokryte z
  prywatnych środków prezes i wiceprezes RTOZ.
 • Koszty opału i energii elektrycznej zostały pokryte z prywatnych środków
  prezes RTOZ.
 • Zakup artykułów biurowych, środków czystości itp. na koszt prezes RTOZ.
 • Podziękowania dla osób z całego kraju niestrudzenie pomagających Kociej Arce
  Noego działającej na Forum internetowym MIAU. Kolejny rok ich pomoc
  zarówno finansowa jak i pomoc w adopcjach jest nieoceniona.

 

***************************************************************************

2010:
Reagowanie na zgłaszane do Towarzystwa prośby o interwencje w sprawie zwierząt źle traktowanych przez właścicieli:

 • w 2010 r. otrzymaliśmy 276 zgłoszeń telefonicznych i zapytań
 • osobistych interwencji od zgłaszających: 63
 • W związku ze zgłoszeniami odbyliśmy 374 rozmowy telefoniczne z osobami zgłaszającymi interwencje oraz z pracownikami Urzędu Miasta, Urzędów Gmin, Straży Miejskiej, Policji, Wydziału Ochrony Środowiska UM , lekarzami weterynarii.
 • Osobiście uczestniczyliśmy w 645 interwencjach i związanymi z tym wizytami u lekarzy weterynarii. Interwencje miały miejsce m.in. na terenie Radomska, Suchej Wsi, Gomunic, Bartodziej, Kletni, Wiewiórowa , Stobiecka Miejskiego, Stobiecka Szlacheckiego, Kamieńska, Folwarków, Bloku Dobryszyckiego, Strzałkowa , Piaszczyc, Karkoszek, Klizina, Klekowca, Kietlina, Brudzic, Barczkowic.

Ogólnie w 2010 r RTOZ pokryło koszty:

 • leczenia – 216 kotów i 11 psów
 • sterylizacji – 92 kotek i 2 suk
 • odrobaczenia – 294 kotów i 27 psów
 • odpchlenia- 272 kotów i 27 psów
 • zabiegów operacyjnych- 3 kotów i 2 psów
 • USG – 2 kotów
 • RTG – 3 kotów,
 • badań laboratoryjnych krwi – 11 kotów
 • testów nosicielstwa wirusów (FeLV, FIV) – 29 kotów
 • szczepień p/ko chorobom wirusowym – 89 kotów i 2 psów

Oddaliśmy do adopcji 108 zwierząt, w tym
* 101 kotów
* 7 psów
Oprócz tego 18 bezdomnych psów zostało umieszczone w Fundacji w Tarnowskich Górach.

Od 01.01.2010 do 31.12.2010 na rzecz RTOZ zebrano kwotę – 41.491.44 zł.
Pozostało z 2009 r. – 1643,45 [w tym 259,41- pozostało z dotacji Urzędu Miasta z 2009r.- nie wzięte do obrotu – pozostawiono do wliczenia do kolejnej dotacji na sterylizację bezdomnych kotów]
Razem / bez 259,41/ – 43.134,89

W rozbiciu przedstawia się następująco :
- składki członkowskie – 126,00 zł
- nawiązki – 500,00 zł
- darowizny – 24.485,79 zł
- 1% podatku na OPP – 15.723,30 zł
- zbiórka pieniężna – 656,35 zł

Na statutową działalność RTOZ wydano kwotę – 40, 744,58
W tym na:
- sterylizacje , kastracje kotów – 6.200,00 zł
- sterylizacje psów , inne usługi weterynaryjne kotów i psów jak : leczenie , środki na odrobaczenie , odpchlenie , rtg , usg, zabiegi operacyjne , szczepienia , badania laboratoryjne krwi – 15.262,30 zł
- zakup leków – 308,86 zł
- zakup karmy dla kotów przebywających w Kociej Arce Noego oraz dla bezdomnych kotów, którymi opiekują się karmicielki – 18. 873,85 zł
- przekazanie wpłaty 1 % na rzecz schroniska / wpłynęło na nasze konto / – 78,90zł
- zakup księgi handlowej – 20,67 zł.

Koszty rozmów telefonicznych oraz wyjazdów na interwencje zostały pokryte z prywatnych środków prezes i wiceprezes RTOnZ.
Ilość zwierząt oddanych do adopcji oraz zdobycie funduszy na ich leczenie , sterylizacje , szczepienia jest tylko i wyłącznie zasługą osób z całej Polski i zza granicy działających na Forum internetowym MIAU.PL.
To dzięki ich zaangażowaniu i determinacji w dalszym utrzymaniu domu tymczasowego dla bezdomnych kotów o nazwie Kocia Arka Noego mogliśmy pomóc tak dużej ilości zwierząt.

2009:
Ogólnie w 2009 r RTOZ pokryło koszty:
* sterylizacji – 50 kotek i 1 suki
* kastracji – 20 kotów
* leczenia – 133 kotów i 8 psów
* zabiegi operacyjne – 4 kotów i 2 psów
* odrobaczenia – 157 kotów i 15 psów
* odpchlenia – 149 kotów i 15 psów
* badania laboratoryjne krwi – 7 kotów i 3 psów
* szczepienie p/ko wściekliźnie – 1 psa
* szczepienie p/ko rui – 1 kotki
* szczepienie p/ko chorobom wirusowym – 62 kotów i 2 psów
* usg – 2 kotów i 1 psa
* testy – 2 kotów

Oddaliśmy do adopcji 60 zwierząt , w tym :
* 41 kotów
* 19 psów

Od 01.01.2009 do 31.12.2009 na rzecz RTOZ zebrano kwotę – 23.959,04
Pozostało z 2008 r. – 1108,38
Razem – 25.067,42

W rozbiciu przedstawia się to następująco:
- składki członkowskie – 303,00
- darowizny – 6.551,97
- zbiórka pieniężna – 487,77
- dotacja z Urzędu Miasta / na sterylizację bezdomnych kotek/ – 5.000
- 1 % podatku za 2009r na OPP – 11.616,30

Na statutową działalność RTOZ wydano kwotę – 23.164,56

Wszystkie wydatki udokumentowane są fakturami , rachunkami. Koszty rozmów telefonicznych, wyjazdów na interwencje / paliwo/ pokryte są z prywatnych środków wiceprezes , prezes i sekretarz RTOZ. Sprawozdania finansowe i merytoryczne Towarzystwa figurują na stronie Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.